Целите на профилактичните прегледи са:

  1. Предпазване от заболявания, които са характерни за определена група. При този вид профилактични прегледи се вземат под внимание специфичните здравни рискове и се търсят т.нар. професионални заболявания. Такива прегледи се извършват периодично при:
    • ученици от едно училище (гръбначни изкривявания, кариеси и др.)
    • работници от едно предприятие (натрупване на прах в белия дроб, увреждания на ставите и др.)
  2. Откриване на заболявания, които биха засегнали големи групи. При този вид профилактични прегледи се търсят заразни болести, които протичат без видими признаци. Такива прегледи се извършват задължително при:
    • постъпване в многоброен и разнороден колектив - детска градина, училище, казарма и др.
    • работа на високорискова от хигиенна гледна точка длъжност - работници в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, готвачи, възпитатели в детски градини, учители и др.

 

UA-18989915-1