Обява за отдаване под наем на обекти

“ДКЦ 2-Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение № 190, взето с протокол № 12 от 13. 06. 2019 г.на Общински съвет-Пловдив, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти с начална тръжна цена: месечна наемна цена без ДДС и отделно заплатими месечни консумативни разходи. Документация и детайлна информация относно условията на търга можете да намерите в документите към обявата.