Етаж I    Каб. 2    Тел. 605 – 824

Специализирани медицински дейности

 • Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания с разчитане
 • Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер
 • Ултразвуково изследване на вътрешни органи
 • Гастро-дуоденално сондиране
 • Отчитане показателите на външно дишане
 • Приготвяне на препарат за изследване на периферна кръв
 • Вземане на храчка и назофарингеален секрет за микробиологично и цитологично изследване
 • Мануално изследване на ректум
 • Промивка на катетри и стоми
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система
  • Специално скринингово изследване за откриване на болести на сърдечно-съдовата система
 • Антропометрична оценка на затлъстяването
 • Оценка на хемодинамични показатели
 • Плеврална пункция
 • Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген и pН в урината, чрез тест ленти
 • Локално обезболяване
 • Катетеризация на пикочен мехур
 • Измерване на диуреза
 • Анализ и интерпретация на резултати от изследвания
 • Симптоматично лечение