Етаж I    Каб. 29    Тел. 605 – 828

Изследване за остеопороза – остеоденситометрия

Специализирани медицински дейности

  • Имобилизация на крайници
  • Отстраняване на шини и гипсови превръзки
  • Превръзки
  • Снемане на хирургични конци
  • Репозиция при луксация на става
  • Хирургична обработка на рана

Високоспециализирани медицински дейности

  • Ехографско изследване на стави при деца
  • Вагинотомия
  • Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
  • Диагностична и терапевтична пункция на стави