Етаж I    Каб. 33    Тел. 605 – 823

Специализирани медицински дейности

 • Изследване психичен статус
 • Изследване на социални дисфункции
 • Интервю за функциониране в семейството
 • Друга психиатрична оценка
 • Психиатрична експертна оценка – назначена от съответните инстанции
 • Оценка на суициден риск
 • Оценка на риск от опасност за болния/околните
 • Оценка за задължително лечение
 • Интервю с близки на болния
 • Проследяване на ефекта от медикаментозното лечение (активно, поддържащо и профилактично)
 • Друго медикаментозно лечение
 • Сесия за психосоциална рехабилитация
 • Сесия при сексуална дисфункция
 • Посредничество пред социални, административни служби , работодатели и др.
 • Сесия за кризисна интервенция
 • Терапевтична сесия с деца и юноши – индивидуална, групова, игрова
 • Назначаване на дезинтоксикираща терапия при зависимости
 • Друга специализирана психиатрична интервенция
 • Спешна мобилна интервенция при възбуда, помраченост, абстиненция и др.
 • Консултация на родител(и), близък, попечител и др.
 • Сесия с родител и дете за започване на лечение
 • Оценка за развитие и психични функции на дете (юноша)
 • Оценка при малтретиране на дете (юноша)
 • Сесия с родители при дефицитарни състояния с оглед насочване към рехабилитационни служби
 • Тест за интелегентност
 • Тест за познавателни и други психични функции
 • Друга психологична оценка
 • Посещение в дома, в болница (включително и в защитени жилища в общността) – оценка на психиатричен случай, изследване на психичен статус, оценка на терапевтичен подход, на социална дисфункция, функциониране на семейството и др.