Данни за длъжностното лице

  • име на Длъжностното лице по разглеждане на сигнали: Елена Бояджиева;
  • телефон за контакт: 032 605 804;
  • адрес за кореспонденция: ПК 4000, гр. Пловдив, бул. “Шести септември“ №110;
  • електронен адрес: [email protected]

Разяснителни материали на КЗЛД по ЗЗЛПСПОИН