Ултразвуковият остеоденситометър е уред, с който се измерва костната плътност при диагностика на остеопороза.

Остеоденситометър

Нов остеоденситометър