Специалистите от ДКЦ II – Пловдив извършват профилактични прегледи, за целите на:

– Откриване на заболявания, които биха засегнали големи групи. При този вид профилактични прегледи се търсят заразни болести, които протичат без видими признаци. Такива прегледи се извършват задължително при:

  • постъпване в многоброен и разнороден колектив – детска градина, училище, казарма и др.
  • работа на високорискова от хигиенна гледна точка длъжност – работници в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, готвачи, възпитатели в детски градини, учители и др.

– Предпазване от заболявания, които са характерни за определена група. При този вид профилактични прегледи се вземат под внимание специфичните здравни рискове и се търсят т.нар. професионални заболявания. Такива прегледи се извършват периодично при:

  • ученици от едно училище (гръбначни изкривявания, кариеси и др.)
  • работници от едно предприятие (натрупване на прах в белия дроб, увреждания на ставите и др.)

– Прoфилактики на фирми *

  • организиране на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите
  • изготвяне на медицински здравни досиета

* Периодичните профилактични прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ включват:

1. Задължителни прегледи при:
– Терапевт/вътрешен

2. Задължителни изследвания:
– пълна кръвна картина
– урина
– Артериално налягане
– Електрокардиограма

3. Допълнителни прегледи при специалист:
– Невролог и/или Офталмолог

4. При работа с вредности и повишен риск се извършват и допълнителните задължителни медицински прегледи и изследвания, съгласно Наредба №3 /1987г. на МЗ