Етаж I – Каб. 2, 3; Етаж II – Каб. 41;  Тел. 605 – 810, 605-824

Специализирани медицински дейности

  • Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане
  • Оценка на хемодинамични показатели
  • Кардиоверзио и дефибрилация
  • Плеврална пункция
  • Перикардна пункция
  • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания

Високоспециализирани медицински дейности

  • Непрекъснат 24-часов EКГ запис с Холтер монитор
  • Ехокардиография
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър)