Версия за изтегляне в .pdf формат – ТУК!

Данни за организацията:
1.01 Наименование: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II- ПЛОВДИВ
1.02 ЕИК: 000463258
1.03 Представляващ организацията: Валентина Костуркова
1.04 Седалище и адрес на управление: гр.ПЛОВДИВ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ №110,ПК 4000
1.05 Адрес за кореспонденция: гр.ПЛОВДИВ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ №110,ПК 4000
1.06 Интернет страница: https://dkc2plovdiv.com
2 ДЛЗД / въз основа на договор за услуга/:
2.01 Наименование: “ИНФО-М” ООД
2.02 ЕИК: 203398419
2.03 Име и фамилия на отговорното лице: Константина Велкова
2.04 Служебен телефон: 0888 688 632
2.05 Електронен адрес: [email protected]

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

Защитата на личните  Ви данни през целия процес на обработка на личните Ви информация е важен приоритет за нас. Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки тяхната поверителност и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейското законодателство. Считано от 25 май 2018 г. е в сила егламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ Регламент за защита на данните). Регламентът урежда правата на физическите лица и задълженията на Администраторите на лични данни за опазване неприкосновеността на личния живот на гражданите.

Настоящата политика за поверителност съдържа информация относно обработването на лични данни на физическите лица от страна на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II- ПЛОВДИВ (наричан за кратко ДКЦ 2) в качеството му на администратор на лични данни и е насочена към потребителите на услуги ( „субекти на данни“). Дейността на ДКЦ 2 се осъществява при спазване на задължителните стандарти за качество на извършваните услуги, в това число и принципите на защита на личните данни, разписани в Регламент 2016/679 на Европейския парламент (ОРЗД).

                Моля прочетете внимателно тази политика за поверителност. Ако имате въпроси , неясноти и всякакви коментари, може да се свържете с администратора на лични данни на цитираните по-долу контактни данни.

II. Данни за администратора

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II- ПЛОВДИВ (ДКЦ 2)

Булстат 000463258

Представлявана от : Валентина Кръстева Костуркова

Длъжностно лице по защита на данните (въз основа на договор за услуги):

“ИНФО-М” ООД

ЕИК : 203398419

Телефон: 0888 688 632

Електронна поща: [email protected]

Лице за контакт: Константина Велкова

III. Данни за компетентния надзорен орган

Надзорният орган по защита на данните в Република България е:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

IV. Цели и обхват на политиката

ДКЦ 2 се ангажира със защитата на всички лични и чувствителни(специални категории) данни, за които носи отговорност като администратор на данни и обработката на такива данни  в съответствие с принципите за защита на данните и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и нормативната уредба.

Промените в законодателството за защита на данните, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) се наблюдават и изпълняват, за да бъдат спазени всички изисквания. Настоящата политика за поверителност съдържа информация относно категориите и целите на обработването на личните данни; информация относно получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; информация относно основанията за събиране на данните; информация за правата на субектите на данни данни.

V. Дефиниции

За целите на настоящата политика:

 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);
 • „Специални категории лични данни“ означава лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице;
 • „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;
 • „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 • „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.
 • „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
 • „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
 • „Надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка, който е отговорен за наблюдението на прилагането на настоящия регламент, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и да се улесни свободното движение на личните данни в рамките на Съюза;
 • „Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
 • „Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
 • „ОРЗД“ – Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните)  

VI. Принципи за обработка на личните данни

Като декларира, че ще обработва Вашите лични данни при стриктно спазване на законовите разпоредби, ДКЦ 2 се ангажира при събиране, обработване и съхранение на информация при спазване на конфиденциалност и опазване на неприкосновеността на личния живот. За всички обработвани данни се прилагат принципите на Общия регламент за защита на данните /ОРЗД/.

Личните данни са:

–      обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

–      събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; („ограничение на целите“);

–      подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

–      точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; („точност“);

–      съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

–      обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, („цялостност и поверителност“);

VII. Цели на обработка на лични данни

ДКЦ 2 събира, обработва и съхранява Ваши лични данни за извършване на конкретни цели:

 • Предоставяне на здравни услуги –в това число, но не само: медицинска диагностика, медицински прегледи, профилактични прегледи и имунизации, извънболнично лечение, рехабилитация, наблюдение на болни, диспансеризация, клинични и лабораторни изследвания, медицински дейности и манипулации, амбулаторни манипулации, дентални услуги, експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство, грижи за физическо и психическо развитие на лица до 18г, дейности по здравна промоция и профилактика, насочване на пациенти към консултативна и болнична помощ, издаване на медицински документи и др. за ефективно и безопасно лечение на пациентите, както и осъществяване на същинската дейност по опазване живота и здравето на гражданите;
 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално, но не само, по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, Националния рамков договор;
 • Изпълнение на задължения по силата на договор (вкл. преддоговорни отношения);
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, посетителите, служителите и охрана на имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа;
 • Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.;
 • За нуждите на медицинската статистика, подобряване качеството на медицинските услуги, за целите на превантивната или трудовата медицина, както и За подобряването на знанията за заболяванията и теоретичното и практическото усъвършенстване на медицински специалисти;
 • За обработка на сигнали, предложения и жалби от Ваша страна, които изискват идентификация и обратна връзка;
 • За осъществяване на комуникацията с Министерство на здравеопазването, НЗОК, РЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, РЗИ и други публични организации, имащи отношение към здравеопазването и към здравето на пациентите, в т.ч. и по отношение на извършвани одити и/или проверки от публичните органи
 • За осигуряване на достъп до обществена информация по ЗДОИ, по Ваше искане;

VIII. Правни основания за обработване на личните данни

ДКЦ 2  обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние, генетични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, от или под ръководството на професионален работник, обвързан от задължението за професионална тайна, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално:

 • Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване;
 • Обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила;
 • Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия, в което са предвидени подходящи и конкретни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните, по-специално опазването на професионална тайна;
 • Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните;
 • При наличие на изрично  свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие;

ДКЦ 2 обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

 • Законови задължения на дружеството;
 • Изпълнение на договор, включително преддоговорни отношения;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено;

IX. Физически лица, чиито лични данни се обработват

Пациенти, а когато това е необходимо – и на техни придружители или свързани лица/роднини/пълномощници;

Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаеми;

Посетители в лечебното заведение;

Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители;

X. Видове данни, които обработваме

 • Общи категории лични данни – имена, изображение (вкл.видео), ЕГН (ЛНЧ), постоянен и настоящ адрес, дата на раждане, образование, трудова дейност, гражданство, семейно положение, родствени връзки, данни от документ за самоличност, данни от здравноосигурителна карта, финансова информация, телефонен номер, електронен адрес, данни за пълномощник и за неговото пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник;
 • Специални категории лични данни – здравна информация, данни за здравословното състояние, данни, разкриващи расов или етнически произход, генетични данни, членство в синдикални организации, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Тези данни са от съществено значение за правилното протичане на лечебния процес и спомагат за по-точното диагностициране, за по-ефективно и навременно осъществяване на лечението, отговарящо на индивидуалните нужди.

XI. Как събираме данните Ви

 • Директно от субектите на данни
 • От трети страни, на нормативно основание или по силата на договор – например личен лекар, НЗОК, други здравни заведения, лаборатории, доставчици на здравни услуги, частни здравни фондове, застрахователни компании, служби по трудова медицина, лекарски съюз и пр.
 • От публични регистри

XII. Срок на съхранение на личните данни.

ДКЦ 2 съхранява личните данни на пациентите на материален носител и/или електронен носител, като достъпът до тях е ограничен – само до служители и се обработват от или под ръководството на професионален работник, обвързан от задължението за професионална тайна.

Личните данни се съхраняват в информационна инфраструктура, за следните периоди от време:

 • Всички документи и информация в пациентско досие, свързани с лечението на пациенти, с проследяване на историята на здравословното състояние – резултати от изследвания (лабораторни, образни и други), информирани съгласия, амбулаторни листове, прегледи, направления, изследвания, протоколи, талони, бланки, др.приложими документи – 5 години съгласно Правилник за документооборот на медицинската документация.
 • Данните от болничните листове се съхраняват при лекарите/лекарите по дентална медицина и ЛКК, които са ги издали, за срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени, съгласно чл.19, ал.1 от НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.
 • Данните от решенията на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове се съхраняват при ЛКК, които са ги издали, за срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени, съгласно чл.19, ал.2 от НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.
 • Медицинската документация за извършените профилактични прегледи и диспансеризация – 3 години след извършването им на електронен и хартиен носител (ако е подписан от пациента), съгласно чл.29 от НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията на МЗ и по реда на чл.27 от Закона за здравето. След изтичане на срока документацията на хартиен носител се предоставя на пациента, а при отказ или невъзможност от него да я приеме – подлежи на унищожаване; на електронен носител – подлежи на архивиране. Документацията на електронен носител се съхранява в лечебното заведение една година след приключване на наблюдението на пациента поради избор на нов общопрактикуващ лекар, избор на нов диспансеризиращ лекар или приключване на диспансерното наблюдение по друг повод.
 • Документи и информация, свързани с клинични изпитвания – 25 години, съгласно чл.58, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 536/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ;
 • Друга медицинска документация – в срокове, заложени в медицинските стандарти, определени с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт, съгласно Закона за здравето.
 • Записите от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 2 месеца, съгласно чл. 56, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност;
 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;
 • Личните данни, обработвани с цел сключване, действие,  изменение и прекратяване на трудово правоотношение се съхраняват за срока на действие на  трудовото правоотношение  и окончателно уреждане на всички финансови взаимоотношения страните, както и за срок от 50 години след прекратяване на правоотношението, когато същите съставляват част от разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието. Болнични листове на служители и и съответните доказателства към тях се съхраняват за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето им, съгласно чл.6,ал.2 от НПОПДОО. Личните данни във всички останали документи от трудовото досие – за срок от три години, на база на максималния давностен срок за трудови спорове, заложен в чл. 358, ал. 1, т. 3 от КТ
 • Лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонала се съхраняват за срок от 6 месеца, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок, съгласно чл.25к от Закона за защита на личните данни
 • Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а именно:

– ведомости за заплати – 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

– счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

– всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 • Личните данни, обработвани от контактни формуляри на сайта, по телефон или по имейл  – 90 дни от последния документиран контакт, ако няма възникнала последваща обработка за друга цел.

Подробна информация за сроковете на съхранение е достъпна и в документ DKC2.4.17. График на съхранение /срок или критерий за срок от изготвената документация  по въвеждане на организацията в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който е съобразен със законовите изисквания и други критерии и изготвен на база на принципа на ОРЗД за „ограничение на съхранението“.

XII. Как обработваме данните.

ДКЦ 2 прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за професионална тайна и конфиденциалност. Организацията е въвела подходящи мерки за сигурност, за да предотврати случайно изгубване, промяна, разкриване, използване и/или достъп до лични данни по неразрешен начин. Информационната инфраструктура на ДКЦ 2 съдържа защити срещу неоторизиран достъп, като се използват най-съвременни защити на базата данни и софтуерните приложения и са въведени процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни.

Всеки обработващ лични данни служител в ДКЦ 2 е преминал през инструктаж, запознат е с Политиката за защита на личните данни, Вътрешен правилник за защита на данните и всички приложими политики и процедури, за да се гарантира в пълна степен законосъобразната и сигурна обработка на лични данни. Във връзка с принципа на отчетността, който налага ОРЗД е изготвена документация за съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни. Водят се Регистри на дейностите по чл.30 от ОРЗД, определено е длъжностно лице по защита на данните  на организацията.

XIV. Получатели на личните данни

Българското законодателство позволява и естеството на дейността на организацията понякога изисква да се предоставят лични данни на пациенти на трети лица. На основание чл.28 от Закона за здравето, ДКЦ 2 има право да предоставя здравна информация, след уведомяване за това на съответното лице (субекта на данни), когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт;
 • е необходима за нуждите на застраховател, съгласно Кодекса за застраховането.

ДКЦ 2 предоставя лични данни на:

 • Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително на Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, НАП, НОИ и др.;
 • Външни лаборатории или други лечебни заведения, частни здравни фондове, както и други дружества, с които ДКЦ 2 има договорни отношения
 • Търговски дружества, предоставящи услуги на дружеството, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите, куриерски фирми.
 • Други администратори и обработващи лични данни при условията на сключени договори за възлагане, регламентиращи отговорностите и задълженията на обработващия, произтичащи от разпоредбите на ОРЗД

Във всички тези случаи ДКЦ 2 предприема необходимите мерки за защита на правата и интересите на субектите на личните данни, като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.

Не се извършват международни трансфери на лични данни. Ако все пак възникне основание да се направи, субектите на данни следва да бъдат своевременно уведомени. За да бъде законосъобразно споделянето на лични данни извън територията на Европейското икономическо пространство /ЕИП/, следва да бъдат изпълнени специфични изисквания и организацията да се увери , че нивото на защита на данните на международния партньор е адекватно и сравнимо с това , което е възприето на база на Общия регламент за защита на данните и другите приложими нормативни актове.

XV. Права на субектите на данни

Във връзка с обработката на Вашите лични данни Вие имате следните права, съгласно ОРЗД, както и чл.54, чл.55 и чл.56 от ЗЗЛД:

•              право на информация за обработваните при нас Ваши лични данни съгласно член 12-14 от ОРЗД;

•              право на достъп за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от ОРЗД;

•              право на корекция на неверни данни или на допълване/актуализация на непълни данни съгласно член 16 от ОРЗД;

•              право на изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от ОРЗД;

•              право на ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;

•              право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;

•              право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от ОРЗД;

•              право на оттегляне на съгласието по всяко време, ако обработката на лични данни има правно основание чл.6, ал.1, буква (а) от ОРЗД – съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

•              Право на подаване на жалба пред надзорния орган по защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

Ако искате да упражните Вашите права, трябва да го направите писмено, чрез попълване на специален формуляр на хартия или онлайн на електронен адрес [email protected]  – документ 9.03. Формуляр за искания на субектите, наличен на място в администрацията или на официалната ни уеб страница https://dkc2plovdiv.com. При изпращане  на искането на посочения електронен адрес на ДЗЛД на ДКЦ 2, следва да са спазени изискванията съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Ние ще Ви отговорим без ненужно забавяне и най-късно в рамките на два месеца от получаването на искането, съгласно чл.53, ал.(3) от ЗЗЛД. Когато ДКЦ 2 има основателни съмнения относно самоличността на физическото лице, което подава искане по чл. 55 или 56 от ЗЗЛД, той може да поиска да се предостави допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Срокът по ал. (3) започва да тече от получаването на тази допълнителна информация. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията, за което Вие ще бъдете уведомени. При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и да потърсите защита по съдебен ред. Действията, които ДКЦ 2 предприема, при и по повод упражняването на правата на потребителите, са безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно, по специално поради своята повторяемост, ДКЦ 2 има право по свое усмотрение да откаже предприемане на действия по искането или да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

XVI. Актуализиране на политиката за защита на данните

Настоящата политика може да се актуализира периодично и без предизвестие, за да отрази промените в практиките за защита на личните данни. Промените/ актуализациите трябва да бъдат отразявани в нови версии на този документ  и заинтересованите лица винаги имат достъп до последната версия на документа на електронен адрес: https://dkc2plovdiv.com/?page_id=565

Както и на хартиен носител , налична при администрацията.