Етаж II    Каб. 54    Тел. 605 – 817

Медико-диагностични дейности

 1. Хематологични и цитологични изследвания
  • Кръвна картина: Хемоглобин, Eритроцити, Левкоцити, Хематокрит, Тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
  • Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити в периферна кръв – визуално микроскопско изследване
  • Скорост на утаяване на еритроцитите
 2. Кръвосъсирване и фибринолиза
  • Време на кървене
  • Протромбиново време
  • Активирано парциално тромбопластиново време /APTT/
  • Фибриноген
 3. Изследване на урина и изпражнения
  • Химично изследване с течни реактиви (белтък,билирубин,уробилиноген)
  • Седимент – ориентировъчно изследване
  • Окултни кръвоизливи
 4. Клинично-химични изследвания
  1. Субстрати
   • Глюкоза
   • Кръвно-захарен профил
   • Креатинин
   • Урея
   • Билирубин – общ
   • Билирубин – директен
   • Общ белтък
   • Албумин
   • Холестерол
   • HDL-холестерол
   • Триглицериди
   • Гликиран хемоглобин (при лица до 18г. с доказан захарен диабет)
   • Пикочна киселина
  2. Ензими
   • AСAT
   • АЛАТ
   • Креатинкиназа /КК/
   • ГГТ
   • Алкална фосфатаза /АФ/
   • Алфа-амилаза
   • Липаза
  3. Електролити и олигоелементи
   • Натрий
   • Калий
   • Хлориди
   • Калций
   • Фосфати
   • Желязо
   • ЖСК
 5. Високоспециализирани изследвания
  1. Хормони
   • fT4
   • TSH
   • LH
   • FSH
   • Prolactin
   • Estradiol
   • Testosteron
   • Progesteron
  2. Туморни маркери
   • PSA
   • CA-15-3
   • CA-19-9
   • CA-125
   • CEA
   • Алфа-фетопротеин
   • Бета-хорионгонадотропин
   • Микроалбуминурия
  3. Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
  4. Субстрати
   • Общи имуноглобулини Ig M
   • Общи имуноглобулини Ig G
   • Общи имуноглобулини Ig A