Данни за администратора:
Наименование: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II- ПЛОВДИВ
ЕИК: 000463258
Представляващ организацията: Валентина Костуркова
Седалище и адрес на управление: гр.ПЛОВДИВ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ №110,ПК 4000
Адрес за кореспонденция: гр.ПЛОВДИВ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ №110,ПК 4000
Интернет страница: https://dkc2plovdiv.com

ДЛЗД / въз основа на договор за услуга/:
Наименование: “ИНФО-М” ООД
ЕИК: 203398419
Име и фамилия на отговорното лице: Константина Велкова
Служебен телефон: 0888 688 632
Електронен адрес: [email protected]

Уважаеми пациенти, с настоящото Ви уведомяваме, че сме администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно Общия регламент  за защита на личните данни  събираме и  обработваме Вашите лични данни, като спазваме всички принципи и нормативни разпоредби.

Видове лични данни, които обработваме:

 • Общи категории лични данни – имена, изображение (вкл.видео), ЕГН (ЛНЧ), постоянен и настоящ адрес, дата на раждане, образование, трудова дейност, гражданство, семейно положение, родствени връзки, данни от документ за самоличност, данни от здравноосигурителна карта, финансова информация, телефонен номер, електронен адрес, данни за пълномощник и за неговото пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник;
 • Специални категории лични данни – здравна информация, данни за здравословното състояние, данни, разкриващи расов или етнически произход, генетични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Тези данни са от съществено значение за правилното протичане на лечебния процес и спомагат за по-точното диагностициране, за по-ефективно и навременно осъществяване на лечението, отговарящо на индивидуалните нужди.

Обработваме Вашите лични данни за следните цели:

ДКЦ 2 събира, обработва и съхранява Ваши лични данни за извършване на конкретни цели:

 • Предоставяне на здравни услуги –в това число, но не само: медицинска диагностика, медицински прегледи, профилактични прегледи, извънболнично лечение, клинични и лабораторни изследвания, амбулаторни манипулации и др. за ефективно и безопасно лечение на пациентите, вземане на информирано решение от пациента по отношение на предоставените им здравни услуги, както и за осъществяване на същинската дейност по опазване живота и здравето на гражданите;
 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално, но не само, по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, Националния рамков договор;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, посетителите, служителите и охрана на имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа;
 • Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.;
 • За нуждите на медицинската статистика, подобряване качеството на медицинските услуги, за целите на превантивната или трудовата медицина, както и За подобряването на знанията за заболяванията и теоретичното и практическото усъвършенстване на медицински специалисти;
 • За обработка на сигнали, предложения и жалби от Ваша страна, които изискват идентификация и обратна връзка;
 • За осъществяване на комуникацията с Министерство на здравеопазването, НЗОК, РЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, РЗИ и други публични организации, имащи отношение към здравеопазването и към здравето на пациентите, в т.ч. и по отношение на извършвани одити и/или проверки от публичните органи
 • За осигуряване на достъп до обществена информация по ЗДОИ, по Ваше искане;

Обработваме Вашите лични данни на база на следните основания:

ДКЦ 2  обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние, генетични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, от или под ръководството на професионален работник, обвързан от задължението за професионална тайна, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално:

 • Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване;
 • Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия, в което са предвидени подходящи и конкретни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните, по-специално опазването на професионална тайна;
 • Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните;
 • При наличие на изрично свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие;

ДКЦ 2 обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

 • Законови задължения на дружеството;
 • Изпълнение на договор, включително преддоговорни отношения;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено;

Обработваме Вашите лични данни със следните срокове на съхранение:

ДКЦ 2 съхранява личните данни на пациентите на материален носител и/или електронен носител, като достъпът до тях е ограничен – само до служители и се обработват от или под ръководството на професионален работник, обвързан от задължението за професионална тайна.

Личните данни се съхраняват в информационна инфраструктура, за следните периоди от време:

 • Всички документи и информация в пациентско досие, свързани с лечението на пациенти, с проследяване на историята на здравословното състояние – резултати от изследвания (лабораторни, образни и други), информирани съгласия, амбулаторни листове, прегледи, направления, изследвания, протоколи, талони, бланки, др.приложими документи – 5 години съгласно Правилник за документооборот на медицинската документация.
 • Данните от болничните листове се съхраняват при лекарите/лекарите по дентална медицина и ЛКК, които са ги издали, за срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени, съгласно чл.19, ал.1 от НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.
 • Данните от решенията на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове се съхраняват при ЛКК, които са ги издали, за срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени, съгласно чл.19, ал.2 от НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.
 • Медицинската документация за извършените профилактични прегледи и диспансеризация – 3 години след извършването им на електронен и хартиен носител (ако е подписан от пациента), съгласно чл.29 от НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията на МЗ и по реда на чл.27 от Закона за здравето.

След изтичане на срока документацията на хартиен носител се предоставя на пациента, а при отказ или невъзможност от него да я приеме – подлежи на унищожаване; на електронен носител – подлежи на архивиране. Документацията на електронен носител се съхранява в лечебното заведение една година след приключване на наблюдението на пациента поради избор на нов общопрактикуващ лекар, избор на нов диспансеризиращ лекар или приключване на диспансерното наблюдение по друг повод.

 • Документи и информация, свързани с клинични изпитвания – 25 години, съгласно чл.58, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 536/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ;
 • Друга медицинска документация – в срокове, заложени в медицинските стандарти, определени с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт, съгласно Закона за здравето.
 • Записите от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 2 месеца, съгласно чл. 56, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност;
 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

При необходимост предоставяме Вашите лични данни на следните получатели:

Българското законодателство позволява и естеството на дейността на организацията понякога изисква да се предоставят лични данни на пациенти на трети лица. На основание чл.28 от Закона за здравето, ДКЦ 2 има право да предоставя здравна информация, след уведомяване за това на съответното лице (субекта на данни), когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт;
 • е необходима за нуждите на застраховател, съгласно Кодекса за застраховането.

ДКЦ 2 предоставя лични данни на:

 • Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително на Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, НАП, НОИ и др.;
 • Външни лаборатории или други лечебни заведения, частни здравни фондове, както и други дружества, с които ДКЦ 2 има договорни отношения;
 • Търговски дружества, предоставящи услуги на дружеството, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите, куриерски фирми;
 • Други администратори и обработващи лични данни при условията на сключени договори за възлагане, регламентиращи отговорностите и задълженията на обработващия, произтичащи от разпоредбите на ОРЗД;

Във всички тези случаи ДКЦ 2 предприема необходимите мерки за защита на правата и интересите на субектите на личните данни, като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.

Не се извършват международни трансфери на лични данни. Ако все пак възникне основание да се направи, субектите на данни следва да бъдат своевременно уведомени.

Във връзка с обработката на Вашите лични данни имате следните права:

 • право на информация за обработваните при нас Ваши лични данни съгласно член 12-14 от ОРЗД;
 • право на достъп за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от ОРЗД;
 • право на корекция на неверни данни или на допълване/актуализация на непълни данни съгласно член 16 от ОРЗД;
 • право на изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от ОРЗД;
 • право на ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;
 • право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;
 • право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от ОРЗД;
 • право на оттегляне на съгласието по всяко време, ако обработката на лични данни има правно основание чл.6, ал.1, буква (а) от ОРЗД – съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
 • Право на подаване на жалба пред надзорния орган по защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

Връзка към Политика за защита на личните данни