О Б Я В А

“ДКЦ 2–Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти с начална тръжна цена: месечна наемна цена без ДДС и отделно заплатими месечни консумативни разходи, както следва:

  • Позиция 1 – помещение за немедицинска дейност – магазин от 70 кв. м., находящо се гр. Пловдив, бул.”Цар Борис III” №53, с начална месечна наемна тръжна цена 700 /седемстотин/ лева без ДДС и ежемесечни консумативни разходи, определени по методика на дружеството;
  • Позиция 2 – площ от 78 кв. – помещения за водолечение  на партерния етаж от сградата до физиотерапия – за неконкурентна на „ДКЦ 2 – Пловдив“ ЕООД  медицинска дейност,  находяща се в сградата на „ДКЦ 2 – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 110, с начална месечна наемна тръжна цена 410 /четиристотин и десет/ лева без ДДС и ежемесечни консумативни разходи, определени по методика на дружеството;
  • Позиция 3 – помещение за немедицинска дейност – аптека с площ от 57 кв.м., находящо се на партерния етаж на сградата на „ДКЦ 2 – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 110, с начална месечна наемна тръжна цена 1510 /хиляда петстотин и десет/ лева без ДДС и ежемесечни консумативни разходи, определени по методика на дружеството;
  • Позиция 4 – кабинет № 110 с площ 18 кв.м. за дентален кабинет – неконкурентна на дейността на „ДКЦ 2 – Пловдив“ ЕООД , находящ се на четвърти етаж в сградата на „ДКЦ 2 – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 110 с начална тръжна цена 140 /сто и четиридесет/ лева без ДДС и ежемесечни консумативни разходи, определени по методика на дружеството;
  • Позиция 5 – начална наемна цена без ДДС –  420 /четиристотин и двадесет/ лева и ежемесечни консумативни разходи, определени по методика на дружеството –  отдаване под наем на самостоятелна едноетажна сграда с идентификатор 56784.507.18.1, с площ 153 кв. м, с предназначение за неконкурентна на наемодателя дейност, с административен адрес гр. Пловдив, бул. ”Дунав” 100.
  • Позиция 6 – кабинет № 86 с площ 17.50 кв.м. за медицинска дейност, неконкурентна на дейността на „ДКЦ 2 – Пловдив“ ЕООД , находящ се на четвърти етаж в сградата на „ДКЦ 2 – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 110 с начална тръжна цена 135 /сто тридесет и пет/ лева без ДДС и ежемесечни консумативни разходи, определени по методика на дружеството;
  • Позиция 7 – помещение за немедицинска дейност – санитарен магазин, помощни средства за хора в неравностойно положение, с площ от 17 кв.м., вход и приемна от партерния коридор на сградата, находящо се на партерния етаж на сградата на „ДКЦ 2 – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 110 с начална тръжна цена 260 /двеста и шестедесет/ лева без ДДС и ежемесечни консумативни разходи, определени по методика на дружеството.

Срок на договора – 3 (три) години; Депозит – за всяка от позициите в размер на началната наемна тръжна цена за съответната позиция, платим в касата или по банкова сметка на дружеството.

В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или други договорни отношения с Община Пловдив и/или „ДКЦ 2 -Пловдив” ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да  представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9:00 ч. до 15:00 ч. в срок до 09.01.2023 г. включително, от деловодството на възложителя – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 110, след заплащанe на цена 10 лв., без вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед може да се извършва след предварителна заявка от 10:00 ч. до 11:00 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 2 – Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 09.01.2023 г. включително. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в деловодството на „ДКЦ 2 – Пловдив” ЕООД в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 110, административен сектор, в срок до 15:00 ч. на 09.01.2023 г. За всяка позиция се закупува отделно тръжна документация и подава оферта!

Търгът ще се проведе на 10.01.2023 г. от 15:00 часа в гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 110, сградата на “ДКЦ 2-Пловдив” ЕООД, Административен сектор заседателна зала. При ненаемане, повторен търг  ще се проведе на 26.01.2023 г. от 15:00 ч. на посоченото по-горе място. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15:00 ч. на 25.01.2023 г., като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга. За информация – 032/605-804.

Прикачени документи: